Google

Význam CMR:
Disponování se zbožím zákazníka, to je jeden z atributů provozování silniční motorové dopravy. Vztah mezi odesilatelem (zákazníkem) a dopravní firmou upravuje mezinárodní úmluva CMR. Úmluva CMR zůstává v platnosti i po vstupu ČR do EU pro přepravy mezi státy EU. Pro věci, které nejsou v Úmluvě řešeny, je platné národní právo. S ohledem na rozšíření intrakomunitárních přeprav, nabývají otázky smluvních vztahů na významu a znamenají pro dopravce  zvýšené riziko z hlediska odpovědnosti. S odpovědností dopravce souvisí i dobrá znalost dodacích podmínek INCOTERMS 2000 a předepsaných dokladů.
                            

Osnova školení:
Rozsah platnosti Úmluvy CMR - Vybraná ustanovení obchodního zákoníku - Uzavření a provedení přepravní smlouvy - Vyhotovení listu CMR, obsah, odpovědnost za údaje v listu CMR, povinnost při převzetí zboží- Zboží (dodání, překážky v dodání, vymezení odpovědnosti dopravce, dodací lhůta a její překročení, ztráta zboží, poškození, mimosmluvní nároky, reklamace,postihy) - Platební neschopnost jednoho z dopravců - Pojištění odpovědnosti dopravce z přepravní smlouvy podle Úmluvy CMR- Nejčastější nedostatky a závady vyskytující se při vyplňování listu CMR- Odpovědnost za uložení a zajištění nákladu na vozidle- Incoterms 2000 - Průvodní doklady.
                      

Lektor:
JUDr. Václav Roubal

                                
Termíny školení na 1.pololetí 2008:

09.04.2008
                            
Cena školení:
950,- Kč včetně DPH 

Školení je zahájeno vždy v 9,00 hod

                       
                                       Závazná přihláška na seminář

Název firmy:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Způsob platby:na místěfakturou
Počet účastníků:
Termín:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Mobil:
Vyřešte tento matematický problém  + *